KÖPVILLKOR

VÄLKOMMEN TILL SKÖVDE HEARTBEAT

KÖPVILLKOR

allt du behöver veta

Så kul att du är nyfiken och vill veta mer om Skövde Heartbeat. Vi älskar att få höra era funderingar och i ett steg att underlätta för dig som deltagare så presenterar vi här våra köpvillkor. Hittar du inte svar här så kontakta oss gärna så vi kan hjälpa dig.

Allmänna villkor vid biljettköp

Allmänt
Skövde Heartbeat säljer biljetter för den ansvariga arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk p g a evenemangen och dess genomförande skall riktas till arrangören The Best of Sweden AB.

Villkor för biljettköp
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Biljetten medger inträde en gång per biljett. Kunden är själv ansvarig för att leveransuppgifter är korrekt angivna vid köpet.  Biljetten levereras via mail.

Service- och distributionsavgifter 
Utöver biljettpriset betalar kunden inga serviceavgifter eller distributionsavgifter.

Personligt bruk
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Skövde Heartbeat och/eller den ansvariga arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor
Skövde Heartbeat förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Skövde Heartbeats villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej eventuella  erlagda serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. Skövde Heartbeat kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Kunden ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arrangör. Det är arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter. Vid inställt evenemang återbetalas ej eventuella service- och distributionsavgifter. I de fall biljettpriset är utan serviceavgift tillkommer en återlösenavgift – f.n. 35 kr.

Återbetalning
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller eventuella service- och distributionsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Skövde Heartbeat sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

EXPERTERNA TALAR

exklusiv paneldebatt

Läs mer om panelen

EXPERTERNA TALAR

exklusiv paneldebatt